Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

07/11/2015

Architecture Design Note_Book

...Không có gì thú vị hơn việc tham khảo một tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh...Ngoài các kiến thức mà mình thu nhận được còn có thể trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ nữa. Một công đôi việc luôn phải không các bạn nhỉ

Giải pháp thiết kế toàn diện

Kiến Trúc Phố  đang định  hình cho mình một h ướng đi hơi khác biệt, là hướng đến một giải pháp thiết kế hoàn hảo và toàn diện. Cô...