Kiến Trúc Phố - Town Archi

Thiết kế xây dựng công trình nhân văn.| Khởi tạo cuộc sống xanh.| Tropical zone adaptive living.| Building Green.|

07/11/2015

Architecture Design Note_Book

...Không có gì thú vị hơn việc tham khảo một tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh...Ngoài các kiến thức mà mình thu nhận được còn có thể trau dồi thêm khả năng ngoại ngữ nữa. Một công đôi việc luôn phải không các bạn nhỉ

Modern office interior design

Our latest updated project with interior package design for a small office  6 working desks office meeting room with display screen Ou...