sketch

Re-design house in Norway

It is our simple task is architectual sketches ideas for changing an existing project  As Client wants to change an already…

Phác Thảo Kiến Trúc.

Cũng giống như bao kiến trúc sư khác, trong quá trình làm việc, Thi vẫn hay sketch để cho ra được nhiều ý, ra nhiều giải …

Load More
That is All